Privacyverklaring Soundsupply

Dit is de privacyverklaring van de Soundsupply. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Soundsupply levert de applicaties genaamd “Earz” en “Earz Solo” en bijbehorende online docentenomgeving, op het gebied van online muziekonderwijs. Bij het gebruik van de apps en de docentenomgeving is het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Soundsupply respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Vragen over de privacyverklaring kunt u stellen via het contactformulier of aan Ger Wolthuis (ger@earz.nl).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om de apps op een juiste manier te laten functioneren en om een online docentenomgeving mogelijk te maken.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

1 Gegevens van de instelling die een abonnement afsluit. Deze gegevens bestaan uit:

a contactgegevens t.b.v. het abonnement:

 • naam instelling;
 • naam vertegenwoordiger instelling;
 • e-mailadres vertegenwoordiger;
 • naam en evt. extra gegevens factuur;
 • email factuur-adres;
 • adres;
 • type abonnement;
 • ingangsdatum abonnement.

b t.b.v. functioneren app:

 • wachtwoorden;
 • e-mailadressen docenten (om in te loggen op de docentenpagina);
 • aangemaakte klassen (namen);
 • aangemaakte leerlingen (inlognamen);
 • aangemaakte spellen;
 • privacy-instellingen.

2 Gegevens van de gebruiker (‘speler’) van de Earz-app. Deze gegevens bestaan uit:

 • gebruikersnaam;
 • e-mailadres, indien van toepassing;
 • wachtwoord, indien van toepassing;
 • klas, indien van toepassing;
 • app-instellingen;
 • resultaten.

3 Alleen van gebruikers van de Earz Solo app:

 • e-mailadres;
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord.

4 Alleen bij chat-(help)functie op de docentenpagina:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • chathistorie.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan uw toestemming zijn of dat het noodzakelijk is voor de uitvoeren van de overeenkomst. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding (SSL) worden verzonden als u gebruikmaakt van de app. Ook worden uw gegevens versleuteld opgeslagen. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Tevens hebben alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

• Earz maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
• Earz maakt geen gebruik van tracking cookies.

Nieuwsbrief

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u periodiek een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soundsupply en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier of aan Ger Wolthuis (ger@earz.nl). Er zal zo snel mogelijk worden gereageerd op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Soundsupply wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

poster