Gebruiksvoorwaarden

(versie 20-02-2019) N.b. deze gelden niet voor Earz Solo.

Artikel 1 Gebruiksrecht
1. Soundsupply verschaft aan gebruiker een onoverdraagbaar gebruiksrecht op de Earz software ©.
2. Het gebruiksrecht geldt voor de duur van één jaar.
3. Het gebruiksrecht wordt telkens automatisch voor de duur van één jaar verlengd.

Artikel 2 Opzegging
1.  Opzegging door één der partijen geschiedt door de de andere partij daarvan minimaal één maand voor einde van de lopende abonnementsperiode  schriftelijk of per email mededeling te doen.
2. Opzegging ontslaat partijen niet van de verplichting de overeenkomst voor de duur van zijn geldigheid na te leven.

Artikel 3 Gebruik
Onder gebruik van de Earz software door gebruiker wordt het volgende verstaan:
a. Gebruik door medewerkers binnen de instelling van gebruiker, voor zover dat ten behoeve van de ondersteuning van het muziekonderwijs aan de leerlingen van gebruiker door middel van de Earz software noodzakelijk is;
b. Gebruik van Earz software door de leerlingen/leden van de instelling van gebruiker;
c. Indien gebruiker geen instelling is; gebruik van Earz software door gebruiker zelf.

Artikel 4 Toegang
1. Soundsupply verschaft gebruiker toegang tot het gebruik van de Earz software, door gebruiker een unieke toegangscode ter beschikking te stellen. De code is geldig voor de duur van een jaar.
2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de toegangscode niet voor gebruik door anderen dan bedoeld in artikel 3 ter beschikking wordt gesteld.
3. De terbeschikkingstelling van de toegangscode gaat gepaard onder de mededeling aan betrokkene dat het aan derden verspreiden van die toegangscode door betrokkene een onrechtmatige daad jegens gebruiker en jegens Soundsupply oplevert, waarvoor een schadevergoeding verschuldigd is.
4. Gebruiker verklaart zich bereid al dan niet op verzoek van Soundsupply maatregelen tegen leerlingen en medewerkers van gebruiker te treffen, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de unieke toegangscode van de Earz software door die leerlingen en/of medewerkers aan derden ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Kortingen
1. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden alleen voor het eerste abonnements-jaar, tenzij aantoonbaar anders overeengekomen.
2. Aanbiedingen gelden niet voor organisaties die al een abonnement hebben of dit korter dan een jaar geleden hadden.
3. Promotiecodes zijn geldig tot aangegeven datum, mogen alleen gebruikt worden door degenen aan wie ze zijn verstrekt en zijn niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 6 Auteursrecht
1. Al het beeld-en geluidsmateriaal dat in de app of op de site wordt gebruikt is eigendom van (of wordt in licentie gebruikt door) Soundsupply. Gebruik door anderen is zonder toestemming van Soundsupply derhalve niet toegestaan.
2. Soundsupply draagt geen auteursrechtelijke verantwoordelijkheid voor door anderen (in de quiz-module) zelf toegevoegd materiaal. Soundsupply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker (of diens instelling) van het betreffende spel.

Artikel 7 Voorwaarden
Op de gebruiksovereenkomst tussen Soundsupply en gebruiker zijn de algemene voorwaarden van Soundsupply niet van toepassing.