Gebruiksvoorwaarden

(versie 06-01-2021) N.b. deze gelden niet voor Earz Solo.

Artikel 1 Gebruiksrecht
1. Soundsupply verschaft aan gebruiker een onoverdraagbaar gebruiksrecht op de Earz software ©.
2. Het gebruiksrecht geldt voor de duur van één jaar.
3. Het gebruiksrecht wordt telkens automatisch voor de duur van één jaar verlengd.

Artikel 2 Opzegging
1. Opzeggen van een abonnement kan door Earz daarvan minimaal één maand voor einde van de lopende abonnementsperiode mededeling te doen.
2. Na het eerste abonnementsjaar kunnen School 250 (of hoger) abonnementen maandelijks worden opgezegd. Het resterende deel van het reeds betaalde abonnementsgeld wordt teruggestort.
3. Opzeggen kan schriftelijk of per email.

Artikel 3 Gebruik
Onder gebruik van de Earz software door gebruiker wordt het volgende verstaan:
a. Gebruik door medewerkers binnen de instelling van gebruiker, voor zover dat ten behoeve van de ondersteuning van het muziekonderwijs aan de leerlingen van gebruiker door middel van de Earz software noodzakelijk is;
b. Gebruik van Earz software door de leerlingen/leden van de instelling van gebruiker;
c. Indien gebruiker geen instelling is; gebruik van Earz software door abonnee zelf.

Artikel 4 Toegang
1. Soundsupply verschaft gebruiker toegang tot het gebruik van de Earz software, door gebruiker een unieke toegangscode ter beschikking te stellen.
2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de toegangscode niet voor gebruik door anderen dan bedoeld in artikel 3 ter beschikking wordt gesteld.
3. De terbeschikkingstelling van de toegangscode gaat gepaard onder de mededeling aan betrokkene dat het aan derden verspreiden van die toegangscode door betrokkene een onrechtmatige daad jegens gebruiker en jegens Soundsupply oplevert, waarvoor een schadevergoeding verschuldigd is.
4. Gebruiker verklaart zich bereid al dan niet op verzoek van Soundsupply maatregelen tegen leerlingen en medewerkers van gebruiker te treffen, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de unieke toegangscode van de Earz software door die leerlingen en/of medewerkers aan derden ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Kortingen
1. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden alleen voor het eerste abonnementsjaar, tenzij aantoonbaar anders overeengekomen.
2. Aanbiedingen gelden niet voor organisaties die al een abonnement hebben of dit korter dan een jaar geleden hadden.
3. Promotiecodes zijn geldig tot aangegeven datum, mogen alleen gebruikt worden door degenen aan wie ze zijn verstrekt en zijn niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 6 Auteursrecht
1. Al het beeld-en geluidsmateriaal dat in de app of op de site wordt gebruikt is eigendom van (of wordt in licentie gebruikt door) Soundsupply. Gebruik door anderen is zonder toestemming van Soundsupply derhalve niet toegestaan.
2. Soundsupply draagt geen auteursrechtelijke verantwoordelijkheid voor door anderen (in de quiz-module) zelf toegevoegd materiaal. Soundsupply aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijk hieruit voortvloeiende claims; deze zijn geheel voor rekening van de maker (of diens instelling) van het betreffende spel.